Featured post

Testament, Nalaten en Erfbelasting

DE BELASTINGAANGIFTE NA OVERLIJDEN

Vroeger werd de erfbelasting successierecht genoemd. Tegenwoordig spreekt men over erfbelasting. Alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen is onderhevig aan belastingheffing. Wel zijn er enkele vrijstellingen van toepassing. Nou vraagt u zich waarschijnlijk af hoe hoog die erfbelasting dan is. Dit is afhankelijk van twee factoren: de hoogte van de erfenis, ook wel de nalatenschap genoemd, en de relatie van de erfgenaam, de verkrijger, tot de erflater, degene die overleden is. De erfbelasting bedraagt een percentage van de nalatenschap. Boven een bepaald bedrag is dit percentage hoger. Ook geldt de algemene regel dat hoe verder iemand in de bloedverwantschap verwijderd is van de erflater, hoe hoger de belasting. Bijvoorbeeld iemand die geen familie is zal een hogere erfbelasting verschuldigd zijn dan iemand die heel dicht bij familie is. Over de top, het bovenste deel, van de erfenis moet dus meer betaald worden indien dit boven een bepaald bedrag uitkomt en wanneer men ver weg of geen familie is zal dit ook bijdragen aan een hoger tarief aan te betalen belasting. Vroeger was de berekening ingewikkelder tegenwoordig zijn de tabellen die de erfbelasting aangegeven vereenvoudigd. Soms kan een testament opstellen helpen om (erf)belasting te besparen. 

testament

De aangifte successierecht, erfbelasting

 Na overlijden wordt er binnen acht maanden aangifte erfbelasting gedaan, dit houdt in dat het aangifteformulier van de belastingdienst wordt ingevuld dit formulier bestaat uit allerlei vragen. Aan de hand van de antwoorden op de vragen op het formulier kan nagegaan worden wat de bezittingen en schulden waren, of er een testament was, enzovoorts. Deze aangifteformulier krijgen de erfgenamen over het algemeen automatisch toegestuurd, als dit niet zo is moet men hier zelf achteraan. Er wordt uitgegaan van de eigendomssituatie, ofwel de bezittingen en schulden, op het moment van overlijden. Dit houdt dus in dat wanneer een bezitting snel in waarde daalt binnen de acht maanden er toch uit moet worden gegaan van de waarde die gold ten tijde van de overlijdens datum. Dat kan soms vervelende situaties opleveren. Soms zijn er deskundigen nodig om de waarde van iets vast te stellen, de bezitting moet dan getaxeerd worden en er moet een taxatierapport opgesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan huizen of kunst of antiek. Aan de hand van de belastingaangifte wordt de belastingaanslag vastgesteld.

 De executeur

 Het kan zijn dat de overledene in zijn testament of in haar testament een executeur heeft aangewezen. De taken van de executeur zijn het afwikkelen van de nalatenschap. Dit betekent niet dat de executeur dit allemaal zelf, uiteraard kan hij of zij de hulp van een deskundige zoals een notaris inroepen. Vaak krijgt een executeur ook een beloning voor zijn werkzaamheden. Het is niet zeldzaam dat er ruzie of onenigheid tussen de erfgenamen ontstaat bij het afwikkelen van de nalatenschap. Soms kan een onafhankelijke persoon zoals een bemiddelaar hier hulp bieden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de erfgenamen er samen in onderling overleg niet uitkomen.

 Registergoed

Wanneer bijvoorbeeld een huis onderdeel van de erfenis is kan het handig zijn dat dit getaxeerd wordt middels een taxatierapport. Dit kan de erfgenaam onderling helderheid en duidelijkheid geven maar dit kan ook bij de aangifte voor het successierecht van toegevoegde waarde zijn. Roerende goederen zoals auto’s en meubelen, kan men in onderling overleg verdelen maar registergoederen zoals huizen en grond laten dit niet toe, hier is namelijk altijd een notariële akte voor vereist. Dus wanneer een van de erfgenaam zoals de overgebleven echtgenoot in het huis blijft wonen en dit opzicht zijn of haar naam krijgt woord hiertoe een notariële akte opgemaakt en deze wordt ingeschreven in het kadaster register.

Aandacht voor nalatenschapsplanning

Woensdag 17 november vond in Living Tomorrow te Amsterdam de lancering plaats van Erfenis.nl, een platform dat ervoor gaat zorgen dat ’estate planning’ de aandacht krijgt die het verdient. Behalve een boek, geschreven door erfrechtautoriteit prof. mr. M.J.A. van Mourik, wordt het project gedragen door een interactieve website, een periodieke digitale nieuwsbrief, een serie regionale events en een landelijk publicitair offensief.

De lancering in Living Tomorrow werd luister bijgezet door een groot aantal prominenten waaronder voormalig minister Winnie Sorgdrager en Tom kok, voorzitter van de DDMA en oud-voorzitter van D66.

Vier communicatiepijlers
Het communicatieplatform rust op vier mediapijlers:
1. Een exclusief en professioneel vormgegeven boek (160 pag. 21×29 cm voorzien van harde band) met een voor de leek samengestelde leidraad van de belangrijkste thema’s en voorbeelden. De eerste editie kent een oplage van maar liefst 11.000 stuks. Auteur: prof. mr. M.J.A. van Mourik, met tekeningen door Peter van Straaten.
2. Een website voor de meer interactieve communicatie met de doelgroep, compleet met actuele informatie, zoekfuncties, persoonlijke situatieschetsen, rekenmodellen en meest gestelde vragen.
3. Een periodiek digitaal nieuwsbulletin voorzien van columns, wetenswaardigheden, tips en ingezonden berichten.
4. Een serie evenementen, waaronder 12 symposia in de regio met lezingen, inventarisatiegesprekken en vragenuur.

Ontmoetingsplaats van vraag en aanbod
Nog steeds zadelen overledenen onbedoeld hun nabestaanden op met allerlei financieel, fiscaal en juridisch regelwerk, simpelweg omdat men er niet over na heeft gedacht of niet weet welke wegen men moet bewandelen. Met als gevolg dat de nabestaanden worden opgezadeld met ongewenste spanningen in de familiaire verhoudingen, in een toch al emotionele tijd.

Tegelijkertijd is er bij zowel commerciële als non-profit organisaties behoefte geconstateerd om informatie over erfenissen toegankelijk te maken, de organisatie en diensten meer te profileren en tevens in contact te komen met de doelgroep. Bij Erfenis.nl komen vraag en aanbod bij elkaar en ontstaat een communicatieplatform over alles wat raakvlakken heeft met het begrip erfenis. Demografische ontwikkelingen, vermogen en taboe

Nederland vergrijst. Vorig jaar telde Nederland 2,1 miljoen vijftigers, zo’n 600.000 meer dan 10 jaar daarvoor en die trend zet zich voort. De naoorlogse generatie heeft goed geboerd. Het aantal huishoudens met een vermogen boven € 100.000,- steeg tot 3,1 miljoen huishoudens (bron: CBS). In de komende 10 tot 20 jaar vindt dan ook een ongekend omvangrijke kapitaalsoverdracht plaats aan een volgende generatie.

Toch blijkt dat ‘estate planning’ (het plannen dat vermogen ‘ongeschonden’ van de ene generatie op de volgende overgaat) en de nalatenschap in bredere zin, vaak niet goed is geregeld. Onwetendheid over de regelgeving, maar ook het taboe rondom overlijden, maakt communicatie rondom het onderwerp complex. Een door de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd onderzoek uit 2002 bevestigt dit. De Belastingdienst spint er garen bij.

Op grond van deze demografische ontwikkelingen en de behoefte aan toegankelijke informatie, gecombineerd met verzoeken van dienstverleners en de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003, is een projectteam samengesteld voor de oprichting van Erfenis.nl. Levenszaken goed geregeld

De organisatie en uitvoering van Erfenis.nl is in handen van de werkgroep Levenszaken goed geregeld onder leiding van het Amsterdamse marketingcommunicatiebureau Target Interactive Marketing Group in samenwerking met Uitgeverij BZZTôH uit Den Haag.

Prof. Mr. M.J.A. Van Mourik
De prominente hoogleraar aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en notaris in dezelfde stad, tekende voor het manuscript. Als auteur van onder meer ‘Het nieuwe erfrecht’ (ISBN 90 4530 201 2) weet hij als geen ander lezers op luchtige wijze te boeien voor dit onderwerp.

Raad van advies
Een vijftal externe deskundigen houdt toezicht op de kwaliteit van de informatievoorziening, adviseert bij de uitvoering en draagt bij aan het creëren van draagvlak binnen de branches waarin zij werkzaam zijn.

Participanten
De volgende organisaties dragen bij aan de totstandkoming van Erfenis.nl:

Notariskantoren : Het notariaat is zich aan het heroriënteren. Zo heeft een deel van de kantoren zich inmiddels gespecialiseerd in estate planning en werpt zich op als onafhankelijke familieadviseur. Een dertigtal van deze kantoren participeert in het platform om zo op de regionale adviesbehoefte te kunnen inspelen.

Delta Lloyd Bank : Het inventariseren en beheren van vermogen gaat hand in hand met estate planning. Delta Lloyd Bank kent een aantal concrete services voor zowel erflaters als erfgenamen. Via Erfenis.nl tracht Delta Lloyd met een interessante doelgroep in contact te komen.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij : Legaten en schenkingen vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor veel goede doelen. KNRM ziet in Erfenis.nl een gedegen initiatief om geïnteresseerden te adviseren en begeleiden bij het formuleren van periodieke schenkingen, legaten en stichtingen op naam.

Bron: Erfenis.nl

Hoogleraar notariaat: burgers kunnen per jaar 1 miljard besparen

‘Erfenis brengt slechtste in mens boven’

Bron: Algemeen Dagblad, 18-11-2004

Door Martin Voorn

Met als doel meer informatie geven over erfenissen is gisteren een nieuw informatieplatform geopend over alles rond nalatenschappen. Vaak is de erfenis niet goed geregeld en dan profiteert de fiscus.
De grote vergrijzingsgolf komt eraan en dus ook een golf van erfenissen. Maar de erflaters en hun erfgenamen zijn daar niet klaar voor. ,,De meeste mensen betalen te veel successiebelasting. Veel geld wordt weggegooid, naar de fiscus. Je kunt wel 25 procent van het totale bedrag aan successiebelasting vermijden. Dat is ruwweg 1 miljard euro, dus het belang is groot”, zegt erfrechtautoriteit prof.mr. Martin-Jan van Mourik.

Hij is betrokken bij Erfenis.nl en schreef een boek over estate planning, dat is ervoor zorgen dat vermogen zoveel mogelijk ‘ongeschonden’ van de ene generatie naar de andere gaat. Moet je wat doen, wat moet je doen en wat moet je niet doen? Dat je soms iets moet doen, blijkt als je niks geregeld hebt en je partner overlijdt. Dan erft de familie alles en kan je je huis uit worden gejaagd.

Top
De notaris vertelt. Een geregistreerd partnerschap met je alleenstaande oude tante aangaan, is één van de minder nette mogelijkheden om te besparen op de successiebelasting. ,,Van deze mogelijkheid wordt op grote schaal misbruik gemaakt. Waarom het ministerie van Financiën het gat niet dicht? Dat weet ik niet, dat moet u aan Financiën vragen. Ik ben er ook tegen, maar als mensen mijn advies vragen, doe ik niet alsof ik van niets weet.”
De hoogleraar notariaat schudt de situaties en besparingsmogelijkheden met groot gemak uit zijn mouw. ,,Vaak wordt één kind bevoordeeld door de ouder, bijvoorbeeld met een voorschot op de erfenis. Dan is de vraag: is het een voorschot of een schenking? Als een ouder het huis of het bedrijf aan een kind verkoopt voor een ‘schappelijke’ prijs, dat vinden de andere kinderen natuurlijk niet zo leuk.

,,Mensen vragen zich af: kan ik mijn kind, dat aan de drugs is, onterven? Het antwoord is: ja. Maar het kind houdt recht op zijn of haar ‘legitieme portie’, overigens maar de helft van wat het zonder onterving zou zijn. Wat je kunt doen is een bewindvoerder aanstellen die het vermogen beheert. Het kind kan dan niet aan het geld komen, en de schuldeisers ook niet.”

,,Stel: mijn vrouw overlijdt en ik zie een jonge vrouw van 35. Het water loopt me nu al in de mond. Maar de kinderen zien het natuurlijk niet zitten, vinden me een ouwe viezerik. Ik kan bepalen dat de kinderen pas aan hun legitieme portie kunnen komen als mijn jonge vrouw overlijdt. Dat kan even duren. Voor die kinderen is dat een drama. Mijn advies aan hen is: wees lief voor de nieuwe vriendin en geef vader een grote fles Ketel 1, je moet hem te vriend houden. ,,De successiebelasting van vader op zoon of dochter is laag. Maar je kunt zeggen: die 5 of 8 procent is mij toch te veel. Je kunt een papieren schenking doen en het geld meteen weer terug lenen. En ermee doen wat je wilt. Hebberig? Ja, maar veel mensen zijn rijk geworden door een bepaalde mentaliteit.”

Top
En wat moet je beslist níet doen? Van Mourik: ,,Veel mensen hebben een substantieel deel van hun vermogen in het huis zitten. Ze vragen zich af: moet ik het huis aan mijn kinderen overdragen? Niet doen, dom, dom, dom. Je betaalt 6 procent overdrachtsbelasting en de hypotheekrente is niet (meer) aftrekbaar.
Toch is het niet altijd even makkelijk, realiseert Van Mourik zich. ,,Veel mensen hebben er geen zin in, al dat gedoe om hun erfenis. Ze zijn oud, en bang dat ze ‘gestript’ worden door neven en nichten en hun kinderen. De zakelijkheid wordt verdrongen door emotie. Er zijn kansen te over om belasting te besparen, maar de emotie verdringt dat mensen er gebruik van maken.”

,,Het gebeurt ook dat een alleenstaande zegt: ik vermaak alles lekker aan de Reddingsbrigade, die familie van mij heeft het toch niet nodig, die kan me gestolen worden. Ze zijn de laatste jaren toch niet op bezoek geweest.”
En dan: de familieruzies over de erfenis. ,,De erfenis brengt het slechtste in mensen boven. Soms gaat het alleen om een oude Chinese vaas, waar ze elkaar de koppen voor inslaan. Vaak ontstaat er ruzie in de familie.

Eigenlijk zouden alle notarissen een cursus psychologie moeten volgen. Hoe vaak ruzie? Dat weet ik niet, maar wel vaak, dat is mijn ervaring en ik zit al sinds 1967 in het notariaat, met een korte onderbreking.”

Letselschade claim via advocatenkantoor?

De letselschadeclaim. Als we alles geloven wat de media meldt, dan zouden deze woorden een huiveringwekkende angst moeten opwekken. Ondanks de ideeën van de scepticus over letselschadeclaims en advies, is de realiteit dat letselschade advocaten veel gewonden hebben geholpen aan een vergoeding waar zij volgens de wet recht op hebben.

Misschien is één van de redenen voor de verkeerde voorstelling van zaken dat het proces verkeerd wordt begrepen en als complex wordt beschouwd. Het hoeft geen donkere en mysterieuze wereld te zijn, en dat is het ook niet. We duiken eerst in het letselschadeproces en ontdekken hoe het allemaal werkt.

HET ONGEVAL – Persoonlijk letsel kan gebeuren wanneer u het het minst verwacht en in verschillende omgevingen: thuis, op het werk, onderweg. Er kan een claim worden ingediend als kan worden bewezen dat het ongeval niet jouw schuld was maar het gevolg van de onrechtmatige daad van een derde.

Dit betekent dat deze derde partij nalatig is geweest en dat de plicht van de partij om voorzorgsmaatregelen te nemen om het ongeval / het optreden van letsel te voorkomen, is geschonden. Als dit het geval is, heeft de eiser wellicht genoeg wettelijke grond om een ​​claim in te dienen en heeft hij mogelijk recht op een geldelijke vergoeding.

HET ONGEVAL MELDEN – Of het nu gaat om een ​​ernstig ongeval of een kleine herhaalde rekblessure, het letsel moet aan een arts worden gemeld. Dit is niet alleen om medische en gezondheidsredenen voor wanneer de aandoening verergert, maar als u naar de rechtbank gaat om een ​​vergoeding te ontvangen, wordt een arts gevraagd om een ​​medisch rapport op te stellen.

Een auto-ongeluk moet worden gemeld bij de politie en de betrokken verzekeringsmaatschappijen en een ongeval op het werk of onderweg moet worden geregistreerd. Vergeet niet dat verzekeringspartijen hun eigen advies en vergoeding kunnen bieden, maar u hoeft dit niet te accepteren. In sommige gevallen kan het nuttiger zijn om advies in te winnen bij een letselschade-specialist.

BEWIJS – Er moet bewijs worden verzameld dat betrekking heeft op het ongeval en de verwonding van de eiser. Dit kan zijn: het nemen van foto’s van de plaats van een ongeval, het schrijven van een verhaal over het incident en het opnemen van gegevens van getuigen zoals hun namen en adressen. Het is ook van vitaal belang om alle kwitanties te bewaren als u van plan bent om medische kosten, recepten en reiskosten terug te vorderen als gevolg van uw verwonding. 

KIES OM TE WORDEN VERTEGENWOORDIGD – Een succesvolle eiser kiest er gewoonlijk voor om zich te laten vertegenwoordigen door een ervaren letselschade advocaat die de hele procedure kan begeleiden en adviseren. Als u een claim indient, omvat het proces hoogstwaarschijnlijk een juridische procedure die moet worden gevolgd. Een advocaat die gespecialiseerd is in letselschadeclaims, kan een individu door een mogelijk complexe gerechtelijke procedure leiden en goed geïnformeerd advies geven.

BEOORDELING VAN CLAIMS – De gekozen letselschade advocaat moet snel kunnen nagaan of u een legitieme claim heeft. Het is waarschijnlijk dat ze naar uw verhaal luisteren om een ​​duidelijk en gedetailleerd verslag te maken van wat er precies is gebeurd.

CONTACT OPNEMEN MET VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN – Zodra de letselschadeadvocaat het relevante bewijsmateriaal heeft verkregen en onderzocht kan de zaak aan de verzekeraar van de tegenstander worden voorgelegd. De verzekeraar krijgt dan bericht dat er een claim tegen hen wordt ingediend.

Verzekeraars en letselschade advocaten moeten zich houden aan de bepaalde protocollen/regels  zoals vastgesteld door de wetgever. Deze moeten worden doorlopen voordat de eiser het recht heeft een gerechtelijke procedure te starten. 

Plan je uitvaart door middel van een uitvaartverzekering

Wanneer je ouder wordt, hoor je te ontspannen en moet je je niet meer té veel over de zaken van de wereld bezig houden. zo hoort het nou eenmaal met ouderdom. Je hoort te genieten van je leven en dingen te doen wat je leuk vindt en waar je van houdt. Dit houdt in dat je je óók niet druk moet maken om de zaken waar je een verzekering voor kunt afsluiten. Eén van deze verzekeringen is de uitvaartverzekering. Dankzij deze verzekering hoef je je niet verder druk te maken om je uitvaart ceremonie.

Want stel dat je geen uitvaartverzekering afsluit. Wat staat u dan te wachten in het leven? Zo heb je twee manieren om een uitvaart te kunnen betalen. Eén hiervan is dat je je hele leven moet bezuinigen om uiteindelijk je nabestaanden niet de druk van de kosten achter te laten. En de andere optie is dus dat je al de kosten aan je nabestaanden over laat. Met de kosten aan je nabestaanden achter te laten zorg je er wel voor dat je familieleden niet rustig om je kunnen rouwen. 

Er zijn dus manieren die je kunnen helpen om je uitvaart te plannen. Iedereen kan gebruik maken van dit beleid. Er is geen wettelijke eis om een deze verzekering af te sluiten. Het is wel aan te raden en uitvaartverzekeringen vergelijken is dan de stap die je als eerste neemt. Echter hoor je wel medisch gecheckt te worden om te zien hoe je er met je medische situatie voor staat. Dit doen ze zodat ze voor jou een betalingsplan kunnen regelen. Het betalingsplan verschilt ook per leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe hoger het termijnbedrag zal zijn. Dan gaat het natuurlijk niet om hele hoge bedragen.

Het bedrag wat ze uiteindelijk voor jou hebben bewaard, kan ook rechtstreeks aan je nabestaanden gegeven worden als zij zelf het uitvaart willen organiseren. Meeste verzekeringen hebben pakketten dat een organisatie inhoudt. Denk hierbij aan een bos bloemen, grafkist, grafsteen en lijkwagen of limousine. Om er achter te komen welke verzekering het beste bij je past, kun je de uitvaartverzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijken op het internet. 

Als je een moment rustig gaat zitten en gaat denken aan de prijzen van de benodigdheden op een uitvaartceremonie, zul je merken dat het niet niks is. Al de benodigdheden zijn ernstig duur. Met een wat gedetailleerde lijst zal je beter inzien wat nodig is voor een ceremonie. Hieronder zie je er een lijst van:

 • Grafkist
 • Balsem technieken
 • Grafsteen
 • Grafkelder
 • Huur van de lijkwagen
 • Kosten van gravers
 • Perceel bedrag
 • Bloemen
 • De kleren die de overledene zal dragen
 • Het eten en drinken voor de rouwenden
 • De organisatie zelf

En zo kun je er maar meer bij opnoemen. Afhankelijk van de organisatie en de benodigdheden zullen de prijzen stijgen. Maar wat nog belangrijker is, is dat de prijzen met de tijd meer zullen stijgen. Met een uitvaartverzekering voorkom je de prijsstijging. De voordelen die je ontvangt van een verzekering, kunnen voor alles worden gebruikt. Zo kunnen je familieleden bijvoorbeeld het geld wat ze zullen ontvangen voor je uitvaart ook uitgeven voor iets anders.

Je zal wel goed moeten overwegen om een uitvaartverzekering af te sluiten om de juiste en het meest bij je passende voorzieningen te kunnen treffen voor je begrafenis. Het zal ervoor zorgen dat de last van de uitgaven en de benodigde organisatie op deze manier van de schouders van je familieleden verminderen. Ze zullen jou dankbaar zijn en jij zal een begrafenis krijgen die jij van tevoren voor jezelf hebt geregeld dat het beste bij je past.

Why do SEO experts perform keyword research?

What exactly is an SEO expert? An SEO expert (often called an SEO expertistas) is somebody like uwseospecialist.nl who optimizes websites to reach higher search engine rankings in search results pages. In other words, an SEO expert is somebody who knows how to gain more web traffic from search engines by optimizing the websites. There are a number of ways to achieve this, and a number of different terms/categories under which an SEO expert could be found. In this article we’ll cover some of the more popular ones.

Keyword research is one of the first things an SEO expert does. He needs to find out what kinds of keywords his website is optimized for, and what people are searching for in Google and other search engines using those keywords. The SEO specialist then needs to figure out what those keywords are, who might be looking for them, and what he should be writing about in his content marketing strategy. Keyword research can take some time and is often tedious, so the SEO expert may decide to outsource some of it.

The second thing an SEO specialist does is link building. Link building is the process of getting other webmasters to place your website’s links on their websites so that you gain additional inbound links to your own. Search engine optimization experts will use a variety of different strategies in order to increase the number of inbound links, and they’ll also do a thorough keyword research to figure out what words or phrases people are actually searching for. These two factors will make a big difference in your search engine optimization rankings.

Other than keyword optimization, there are also a number of other tasks that SEO specialists have to perform. One of the most important tasks is link building, but every site owner cannot do it all on their own. For example, if you want to get high rankings on Google, you need the assistance of other webmasters. Link building services from SEO specialists can help you achieve those rankings you’re after. Many SEO specialists also offer SEO campaigns, which can significantly speed up your search engine optimization rankings, and improve the amount of traffic your website receives.

In addition to link building, an SEO expert seo specialist also has to get started on the right foot. He or she has to find the first few keywords that people are actually searching for. It is best to target keywords that are already highly searched for, but there are some exceptions. Sometimes, the most effective way to get started on search engine optimization is to use one or more niche keywords that aren’t too competitive. When you use such a keyword, you won’t have to worry about getting tons of traffic, because you will only be aiming for quality traffic.

Once the in-depth keyword research is complete, your search engine optimization service specialist has to start working on site content. This consists of creating articles, press releases, and blog posts that are relevant to the business. Good SEO services employ smart writers who can churn out original content. The articles have to be informative, interesting, and above all, relevant to the business. To make sure that these articles are truly unique, they have to be written by someone with expertise in the business. A qualified SEO expert can do this work for you.

Another task of an SEO expert seo specialist is to optimize websites for the major search engines. He or she does this by submitting the websites to major search engines, and using techniques that direct quality traffic to the websites. Major search engines usually approve sites after checking the sites to see whether there are enough links pointing to the site, which are found by doing keyword research.

After the optimization process is complete, it is important to see how much traffic the website is getting. This is where keyword research comes into play. Keyword research should be done by a professional SEO expert, because the process involves collecting relevant data from different sources. The data should be analyzed, and the keywords used to optimize the site. This will ensure that your website receives increased web traffic.

De plaats van loon in het arbeidsrecht

Het loon: De vergoeding die door de werkgever aan de werknemer verschuldigd is ter zake van de bedongen arbeid. Tegenprestatie van de bedongen arbeid. Een arbeidsrecht advocaat Amsterdam kan vaak helpen wanneer het loon niet wordt ontvangen.

Truckstelsel: Hierbij ontvangt de werknemer in plaats van geld geheel of gedeeltelijk in goederen onder andere van de onderneming waarin hij werkzaam is, en staat de vorm waarin het loon is vastgesteld centraal.

Waarde moet overeenkomen met de werkelijke waarde. Geen hogere waarde dan werkelijke waarde!! Effecten zijn hiervan uitgesloten.

1. Geld

a. Vast bedrag dat naar tijdruimte is vastgesteld, HR 18 december 1953 niet afhankelijk van de inzet van de medewerker

b. Stukloon, afhankelijk van de inzet van de medewerker.

Voorbeelden:

Incoventiententoeslag: Aanwezigheidsdiensten, vies & vuil werk extra vergoeding

Overwerkvergoeding

13de maand: Normaal loon voor mensen die 4-weken contract hebben en niks extra’s       

Bedongen gratificatie

Winstaandeel

Uitkering niet genoten vakantieaanspraken

Diplomatoeslag

Werknemersdeel pensioenpremie

2. Loon in nature ( HR 12 oktober 2001, jar 2001/217)

a. Kortingen op eigen producten, gratis rechtsbijstand. Wanneer de auto echter alleen ter beschikking wordt gesteld ter uitvoering van de bedongen werkzaamheden is het geen loon.

3. Dienstwoning

a. Eigenlijke dienstwoning: Werknemer die met het oog op de door hem verrichten arbeid een bepaalde woning MOET bewonen, verplichting ( congierge, boswachter, bewaker) GebruiksPLICHT.

4. Diensten en dergelijke

a. Onderricht, kost & inwoning. Kinderopvang, en medische verzorging.

5. Effecten en dergelijke

a. Bedrijfsaandelen, optierechten. Opties moeten zijn bedongen als tegenprestatie voor de arbeid.

Sanctie niet geoorloofde loonvorm.

Het betaalde loon behouden, en nogmaals van de werkgever vorderen: https://arbeidsrechtadvocaat.org/. Rechter mag dit matigen, niet verder gaan dan door de werknemer geleden schade. De betaling van het loon is niet bevrijdend en dus nietig. Daarnaast wettelijke verhoging van het loon als de werkgever niet op tijd betaald. Art 7:674 lid 2 BW.

Geen loon

Kerst- en Nieuwjaargratificaties, die niet zijn afgesproken

Onkostenvergoeding

Presentiegelden

Fooien.

Schadevergoeding voor arbeidsongeval ( 7:658 BW)

Schadevergoeding beëindiging arbeidsovereenkomst

Werkgeversdeel pensioenpremie.

Voldoening van anders dan in geld vastgestelde loon.

Uitgangspunt is contractvrijheid, maar invulling door

1. Arbeidsovereenkomst ( wat partijen zijn overeengekomen) Is er geen afspraak gemaakt dan is het gebruik bepalend!

2. CAO

3. Collectie arbeidsvoorwaardenregeling

Beperking op de contractsvrijheid±

1. Wet op minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het is een civiele wet, wordt daarna bestuursrechterlijk gehandhaafd. Het moet gaan om eenvoudig vast te stellen overtredingen, dat is de WML niet.

2. Beginsel, gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze worden beloond, tenzij objectieve rechtvaardigingsgrondslag een ongelijke beloning toestaat. Opleiding, ervaring en geschiktheid voor een andere functie kunnen een rol spelen. Bij loonbetaling mag je niet discrimineren. Gelijk loon voor gelijke gevallen. Mannen en vrouwen dienen gelijke loon te krijgen voor hetzelfde werk. Indien dit niet het geval is kan de vrouw loonvordering (art. 7:646 BW) instellen. Onderscheid tussen personeel met bepaalde arbeidsovereenkomst, en onbepaalde arbeidsovereenkomst is ook verboden. Beginsel van gelijke behandeling. Uitzonderlijk mogelijk afspraken die in de CAO zijn onderhandeld. HR 30 januari 2004, jar 2004-68

Verhindering

Recht op een voor die loonverplichting in de plaats tredende vergoeding. Geen hogere waarde dan werkelijke waarde.

Nadere invulling inzagerecht

Werknemer kan geen inzage verlangen van de gehele boekhouding, maar alleen van datgene wat hij nodig heeft om het voor hem verlangde gegevens te kunnen vaststellen. Het inzagerecht moet niet te zwaar op de werkgever gaan drukken.

Tijdsruimte vastgesteld loon: Hoogte van het loon niet afhankelijk van de inzet van de werknemer, maar afhangt van het verstrijken van een periode.

Loonbepalingen in BW:

Art. 7:616 BW werkgever moet loon op tijd betalen.

Art. 7:623 jo art. 7:624 BW tijdstip van betaling.

Art. 7:625 BW loon niet op tijd betaald

Art. 7:626 BW verplichting van de werkgever om een loonstrookje te verstrekken (bruto-netto vergelijking zichtbaar

Gedwongen loonbesteding/winkelnering niet toegestaan, art. 7:631 BW. Werkgever kan werknemer niet dwingen zijn loon te besteden zoals werkgever dat wil.

Uitzondering art. 7:631 lid 1 BW.

Inhouding op het loon is alleen toegestaan met een wettelijk voorschrift, bv loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

Studieovereenkomst: Terugbetalen studie niet in strijd met gedwongen winkelnering: advocaatarbeidsrecht.org. Wel voorwaarden aan verbonden, het moet gaan om een financiële regeling.

1. Gedurende welke tijd werkgever voordeel gehad aan studie

2. Na afloop iao deel terugbetalen of loon etc.

3. Evenredigheid.